ENGLISH
אוספים ומוצגים

ביד טבנקין אלפי מוצגים כמו: כרזות, דגלים, תמונות, מסמכים נדירים, טקסטים ספרותיים אותנטיים ועוד

להלן רשימה חלקית של האוספים והמוצגים:

אוספים נייריים
· יישובי התק"ם
· ספרי יובל התק"ם
· חוברות זיכרון התק"ם
· עלוני קיבוצי התק"ם
· מאזני קיבוצים (ברית פיקוח)
· 'תכנון בתנועה הקיבוצית' - אוסף
· פרסומים
· מוסיקה בקיבוץ
· הגדות פסח
· כרטיסי ברכה לראש השנה
· תיעוד בעל-פה
· אוסף כללי (דוקומנטטיבי)
אוספים
· תיעוד בעל-פה - קלטות · תצלומים · שקופיות · קלטות קול · קלטות וידאו · סרטי קול · דגלים · כרזות · מפות · מוצגים