ENGLISH
מסמכים, כרזות וצילומים נבחרים
בארכיון כרזות רבות של גופים שהפקידו את אוספיהם בו:

מפלגות פוליטיות בגולה ובארץ המביאות את דברן לציבור אוהדיהן וקוראות להם לכינוסים ולאסיפות – במודעות המדגישות את שמות הנואמים – מנהיגי ציבור הפועלים.

תנועות נוער בגולה הקוראות לשארית הפליטה באירופה להתגייס למאבק על תקומת העם היהודי בארץ ישראל, תנועות נוער בארץ ישראל המבשרות על מפעליהן, מודעות ססגוניות של גופי האמנות הקיבוצית המבשרות על תערוכות, הצגות, קונצרטים וכדומה.

בכרזות השתמשו באמצעים עיצוביים שהתאימו לתקופתם. הן נתלו על לוחות מודעות בערים, בקיבוצים, במושבים ובמושבות. תפקידן היה לשמש כלי במאבק על דעת הקהל ולמשוך את תשומת לב הציבור לפעולה.