ENGLISH
מוסדות יד טבנקין
חברי העמותה
משה אולניק, צבי בן משה, פטר גלבוע, עמיר קמיאל, רחל לוי, יעקב שמיר, ליאו ספיבק, יצחק גרשון, הלל לויתן, מיכל קראוס, יעקב עובד, חוה טבנקין, רמי פורת, אורי טבנקין, אהרן ידלין, "תק"ם אגודה שיתופית מרכזית בע"מ", אריה בודנהיימר, דוד זקס, מוקי צור, אהרן עזתי, ניר מיכאלי, שולה קשת, רן כוחן, יונה פריטל, נוגה בוטנסקי, ג'יימס גרנט-רוזנהד, זאב צחור, אסף מידני, אמנון שיפמן, עמוס שיפריס, אהוד פלד, מאיה שפיר, אלישע שפירא.
הועד המנהל
אהרן ידלין – יו"ר, הלל לויתן, חוה טבנקין, יעקב שמיר , נציג "תק"ם – אגודה שיתופית מרכזית בע"מ", רן כוחן, אסף מידני, יצחק גרשון, אהוד פלד, אלישע שפירא, מאיה שפיר.
צוות יד טבנקין
מנהלת וגזברית: יונה פריטל, מזכירת המוסד ומנהלת החשבונות: עדי שבתאי, רכזת מדור המחקר: ד"ר אביגיל פז-ישעיהו, מזכירת המדור הבינלאומי: רות סובול, רכז המדור למחקר חברתי: ד"ר מנחם טופל, רכז הארכיון: ד"ר אהרן עזתי, רכז המדור לחקר הקומונות: פרופ' יעקב עובד.