ENGLISH
מלגות עידוד לתלמידי מחקר לתואר שני ושלישי

יד טבנקין מעניק מלגות עידוד לסטודנטים לתואר שני ושלישי בנושא:

 

תנועות נוער במרכז אירופה ומזרחה הקשורות בקיבוץ המאוחד
(החלוץ, פרייהייט, הנוער הבורוכובי, דרור וכו') עד מלחמת העולם השנייה

 

ועדת המחקר של יד טבנקין תקבע את הזכאים למלגות על פי קריטריונים המקובלים במוסדות מחקר

 

·        גובה המלגה לתואר שני: 5,000 ש"ח

·        גובה המלגה לתואר שלישי: 15,000 ש"ח

 

בבוא הזמן ישקול יד טבנקין את פרסומן של העבודות הראויות.

 

לפרטים: שלמה סלע, יד טבנקין טל': 03-5344284, פקס': 03-5250252