ENGLISH

מרכז חינוכי- מוזיאלי (בשיתוף תנועות הבוגרים של תנועות הנוער)

לנוכח המשבר הערכי בחברה הישראלית עלה הצורך לפתח כיוונים חדשים

שיפגישו את בני הנוער עם המורשת החלוצית באמצעות פעילות חינוכית-מוזיאלית

היוצרת חוויה משמעותית וקוראת למעורבות חברתית

ייעודו של המרכז החינוכי-מוזיאלי איננו רק להנחיל את מורשת העבר כי אם לעורר את בני הנוער לקחת אחריות על תמונת העתיד של החברה הישראלית והעם היהודי

 

מטרות המרכז

*הצגת המציאות של החברה הישראלית  מפרספקטיבה היסטורית –ערכית

*התמודדות על עיצוב זיכרון העבר והמורשת תוך תביעה לאחריות על תמונת העתיד

*הצגת המפעל הציוני חלוצי כפעולה ממשית להגשמת רעיון חברת המופת

*הצגת הדילמות , הוויכוחים ואי ההסכמות שהיו ועודם בדרך להגשמת חברת מופת

*הצגת האידיאל החלוצי כרעיון הגשמה כולי

*הצגת החלוציות כהתגייסות למשימות לאומיות- לדוגמא: קליטת עלייה, התיישבות, הגנה, חינוך מעורבות חברתית

*הצגת המפעל הציוני-חלוצי כמפעל של תנועה ולא רק של יחידים

*הצגת רעיון הקבוצה  והקיבוץ כדרך משמעותית להגשמת המפעל החלוצי אז והיום

*הצגת החלוץ כאדם בוחר הרואה נגד עיניו את המציאות ופועל לשנותה לאור ערכיו

*הצגת הרעיון שכל אדם יכול לבחור להיות חלוץ

 

תצוגות בהקמה

קיבוץ בלב העיר - סיפורו של קיבוץ רמת גן

לציון 90 שנות העיר רמת גן

(תצוגה ותכנית הדרכה לתלמידי בתיה"ס היסודיים והעל יסודיים)

 

נהיה כולנו חלוצים

תצוגה ותכנית הדרכה מחוות ההכשרה בפולין ועד החלוציות היום דרך הדילמות של אז והיום