ENGLISH
המחקר ביד טבנקין
כללי
המחקר ביד טבנקין עוסק בקיבוץ ובתחומים המשיקים לו, בדרך רב-תחומית ובין-תחומית.

מתנהלים מחקרים היסטוריים על תולדות התנועות הקיבוציות, תולדות התנועה הציונית בארץ ובחו"ל, ביוגרפיות של אישים מרכזיים, תולדות תנועות הנוער הציוניות, תולדות תנועת הפועלים היהודית בארץ ובחו"ל, תולדות ההתיישבות בארץ ישראל ותולדות כוח המגן בה.
מחקרים על הקומונות בעולם, תולדות הרעיונות הסוציאליסטיים, האנרכיסטיים והקומונאליים שהשפיעו על הקיבוץ.

המחקר "העכשווי" - בתחומי הסוציולוגיה והאנתרופולוגיה, חוקר את השינויים שעובר הקיבוץ - חברתית, כלכלית, ארגונית, אידיאולוגית ותרבותית; את החינוך הקיבוצי על השינויים העוברים בו; כל זאת בהשוואה לשינויים שעוברת החברה הישראלית.

מחקר עכשווי
מחקר הסטורי
תקציר דוחות מחקר