ENGLISH
מחקר היסטורי
הקיבוץ המאוחד ומדינת ישראל 1948 - 1956
יעקב (יזו) שמיר. המחקר מתרכז בכמה נושאים מרכזיים: דמות הצבא, תפקידי ההתיישבות, העלייה והקליטה וחברה ותרבות. המחקר נעשה במסגרת עבודת דוקטוראט והוא לקראת סיום.
אנרכיסטים יהודים: אנתולוגיה שנייה
ד"ר חיים זליגמן וד"ר יעקב גורן. המחקר הסתיים והועבר לעריכה.
משק מתוכנן ציוני ומשק מתוכנן ציוני סוציאליסטי, מ-1923
ד"ר ברוך כנרי ממשיך את מחקרו הראשון בנושא זה שהופיע כספר בהוצאת יד טבנקין. המחקר בראשיתו.
ישראל גלילי: ביוגרפיה פוליטית
ד"ר עמוס שיפריס עיבד את הדוקטוראט לספר שייצא לאור בקרוב.
ביוגרפיה של יעקב טהון
ד"ר יעקב גורן נמצא בסיום המחקר.
התנועה הקיבוצית והצבא 1948 - 1957
רוני עזתי, מנהל ארכיון יד טבנקין, כותב את המחקר במסגרת עבודת דוקטוראט.
פתיחה לשמאל
אורי יזהר חוקר ומנתח את המצב הפוליטי והחברתי בישראל ומעלה רעיונות וכיווני פתרונות אפשריים.
ילדים ובני נוער בגרמניה ובצרפת בשנים 1945 - 1949: מחקר השוואתי
ד"ר שלמה בר גיל חוקר את הנושא במסגרת "יד ושם"
תנועות הנוער החלוציות: דרור, גורדוניה, החלוץ תחזקנה בארגנטינה והתפתחותן בשנים 1933 - 1967
ד"ר שלמה בר גיל מבצע את המחקר במסגרת יד טבנקין וביוזמת עמותת בוגרי תנועות הנוער דרור, גורדוניה והחלוץ באמל"ט.
קומונות בעולם במחצית השנייה של המאה העשרים
פרופ' יעקב עובד נמצא בסיום מחקרו.
ניסיונות לאיחוד התנועה הקיבוצית - בעקבות ועידת בית אלפא - 1925
ד"ר חיים גולן
קואופרציה יהודית בהתיישבות החקלאית בקרים ובדרום אוקראינה בין שתי מלחמות עולם
ד"ר יונתן דקל-חן.