ENGLISH
ארכיון יד טבנקין
ארכיון יד טבנקין אוצר בחובו את הארכיונים ההיסטורים של "הקיבוץ המאוחד", "חבר הקבוצות - גורדוניה", "איחוד הקבוצות והקיבוצים", "התנועה הקיבוצית המאוחדת (תק"ם)", ואת הארכיון החי של "התנועה הקיבוצית". כמו כן כולל ארכיונים של תנועות נוער רבות בארץ ובחו"ל (כמו "המחנות העולים", "הנוער העובד והלומד", "תנועת הצופים", "הבונים דרור", "החלוץ למרחב" ועוד), ארכיונים של תנועות פוליטיות שהיו קשורות עם הקיבוץ המאוחד, בארכיון נמצאים גם ארכיוניהם של אישי ציבור רבים, אוספים של עלוני הקיבוצים, כרזות, תצלומים, אודיו ווידאו, דגלים ומוצגים, אוסף הגדות של פסח ואוסף כוח המגן.
כמו כן מצוי בארכיון מדור תיעוד בעל פה הכולל ראיונות אישיים רבים.