ENGLISH
הזמנה ליום עיון בנושא קואופרציה ואיגוד שיתופי לזכרה של פרופ' סמדר אוטולנגי

 

סמינר אפעל

טלפון: 03-5301258
פקס: 03-5355718
דוא"ל: 
ilanal@takam.co.il


 

מטה תנועות ההתיישבות

תנועת המושבים בישראל * התאחדות האיכרים * התנועה הקיבוצית* מושבי הפוה"מז * האיחוד החקלאי * משקי חרות בית"ר * הקיבוץ הדתי * משקי פאג"י* העובד הציוני *


הזמנה ליום עיון בנושא קואופרציה ואיגוד שיתופי לזכרה של פרופ' סמדר אוטולנגי
שיערך ביום חמישי ה- 09/06/05 בבית חומה

בסמינר אפעל (ע"י תל השומר) רח' יסמין1, רמת אפעל

 

09.00 - 08.30 - כיבוד והרשמה

 

09.20 - 09.00 - דברי פתיחה:

אילנה לפידות, מנהלת אפעל

                        דודו קוכמן, מזכ"ל האיחוד החקלאי

                        לזכרה של פרופ' סמדר אוטולנגי  עו"ד דורון דינאי

                         

10.00 -  09.20 - האגודה השיתופית במאה ה- 21 –" האם הדינוזאור שאבד עליו

                          הכלח או שמו צורת התאגדות שיש בה תועלת גם היום?

                          עו"ד דורון דינאי

 

10.40 - 10.00 – הקיבוץ המשתנה , ההשלכות המשפטיות-עו"ד מיכי דרורי

11.20 - 10.40–  מודל לתהליכי בנין הסכמות בין התושבים (הרחבה)
                          לחברי האגודה השיתופית – עומרי גפן, מנכ"ל חברת גבים

 

11.40 - 11.20 – הפסקה  

 

12.20 - 11.40 – סוגיית הבן הממשיך, התפתחויות- עו"ד נועם נועם

 

13.00 - 12.20 – ההתיישבות- הקרקע- הזכויות – עו"ד ויקטור הרצברג


13.40 - 13.00 – משקי העזר, עולם הולך ונעלם?-  עו"ד גדעון ויתקון

 

14.10 - 13.40 – פקודת האגודות השיתופיות לאן?- עו"ד אורי זליגמן,
                         רשם האגודות השיתופיות

14.10 - 14.20    סיכום

 

 

טופס הרשמה------------------------------------------------------------------------------------

 

                                                                                    תאריך:___________

 

 

לכבוד                                                                  לכבוד

אילנה לפידות                                                     דודו קוכמן

סימיר אפעל                                                       האיחוד  החקלאי

רח' היסמין1                                                       דרך  בגין 80

רמת אפעל                                                         תל אביב

 

אנא שלחו לאחד הכתובות בפקס אן בדוא"ל וסמנו למי שלחתם

הפרטים למטה

 

שלום רב

 

הנדון:

הרשמה ליום עיון בנושא אגודות שיתופיות וקואופרציה לזכרה של פרופ' סמדר אוטולנגי

מבקש לאשר את השתתפות החתומים מטה ליום העיון ביום 9.6.05 בסמינר אפעל  לפי תוכנית שהתקבלה:

 

תשלום בסך 50 ₪ למשתתף תוסב לפקודת מרחבים חברה לחינוך ותרבות

 

להלן המשתתפים:

דוא"ל

נייד

טל

כתובת

שם ומשפחה

מס

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

אילנה לפידות :

פקס:   03-5355718

דוא"ל   ILANAL@TAKAM.CO.IL

 

דודו קוכמן

פקס:   03-5622353

דוא"ל:  davidk@ihaklai.org.il