ENGLISH
מפגש ב-2.2.05: חינוך לקואופרציה במאה ה-21 - האם אפשרי?
5.1.2005
סמינר אפעל המכללה הישראלית לקואופרציה
טלפון: 03-5301258
פקס: 03-5355718
דוא"ל: ilanal@takam.co.il
המפגש הבא של החוג הרעיוני של אפעל ויד-טבנקין יוקדש לשאלה איך מחנכים היום ילדים ובני נוער לשיתוף ולקואופרציה.
פותחים:
· פרופ' יובל דרור (ראש החוג למדיניות ולמינהל בחינוך, אונ' תל אביב): אלו ניסיונות נעשו בעבר (בעיקר בבתי הספר של "זרם העובדים") לחנך לקואופרציה ומה עלה בגורלם.
· פסח האוספטר (מזכ"ל תנועת הנוער העובד והלומד): מה עושה תנועת הנוער היום על מנת להקנות לחניכיה ערכי שיתוף וקואופרציה.

בדיון ישתתפו אנשי חינוך (פורמלי ובלתי פורמלי).

הציבור מוזמן!
המפגש יתקיים ביום רביעי, כ"ג בשבט, 2.2.05, משעה 13:00 ביד-טבנקין.