ENGLISH
ההרשמה ללימודי תואר שני, בשיתוף עם אוני' לסטר, נדחית עד הקיץ
3.1.2005
סמינר אפעל המכללה הישראלית לקואופרציה
טלפון: 03-5301258
פקס: 03-5355718
דוא"ל: ilanal@takam.co.il
התוכנית ללימודי תואר שני במינהל עסקים, במגמת קואופרציה, בשיתוף עם אוניברסיטת לסטר באנגליה, יצאה לתקופת הפסקה, לצורך שינויים, עד ליולי 2005. כרגע אין הרשמה של סטודנטים חדשים לפרויקט זה.