ףותישב ךרדל אצוי "רטסל תטיסרבינוא" לש ימואל ןיבה זכרמה
"היצרפואוקל הללכמה"

םירחבנ םירמאמ
תחתופ ,םיקסע להנימב ינש ראות ידומיל ,להנימל זכרמה ,הינטירב ,רטסל תטיסרבינוא
.היצרפואוקל הללכמה ףותישב ,המעטמ ףסונ ימואלניב זכרמ לארשיב
,ליזרב ,הדנק .ולוכ םלועה יבחרב תונידמ רסירתכב דומילל הנשמ יזכרמ םנשי הז זכרמל
.דועו דנלניפ ,הירגנוה ,הילרטסוא ,הינזנט ,היזלמ
ינש ראות םינקמ םהו " Distant Learning קוחרמ הדימל" תטישב םיכרענ םידומילה
הדיחי תמייקתמ הז זכרמ תרגסמב (MA in Business Administration) םיקסע להנימב
based תילגנאב םייורק הלא .םהימודו םייביטרפואוק םינוגראו םיקסעל להנמ ידומילל
Membership Organization
תטיסרבינוא לש להנימל זכרמה םעו ל"נה הדיחיה םע םכסהל העיגה היצרפואוקל הללכמה
.לארשיב םג הזכ זכרמ תריצי לע ,רטסל
יוצמו הבחר תיעוצקמ הירפס ודילו חפוטמ סופמק ,אוהש לעפא רנימסב עבקנ זכרמה םוקימ
.רמושה-לת תמוצ דיל ,לעפא תמרב

:םידומילה תרטמ
,להנימה ידומילב ינש ראותל עיגהל ,לארשיב םיביטרפואוקה ירבח ןיבמ םישנאל רשפאל
לש אוה ראותה (DL) קוחרמ הדימל" לש ךרדב ,םש תלעב תיטירב הטיסרבינוא י"ע םיקנעומה
.ןינעו רבד לכל רטסל תטיסרבינוא
הטיסרבינואה י"ע בכרוה ,ףסכנה ראותל עיגהל םינינועמה םישנאה תיברמל רשפאל תנמ לע
קר וניה רשא םדא םגש ךכ .ילארשיה דמולל םאותו דחוימ לולסמ היצרפואוקל הללכמהו
.החלצהב וידומיל תא םייסלו תולטמב דומעל ,דומלל לכוי תימדקאה וכרד תליחתב

:םידומילה תכרעמ הנבמ

:םידקמ לולסמ
.םיימדקא םידומילל תרכומ תימואלניב המרל דע תילגנא ידומיל
.תירבעב ןחבייו דמלי טנדוטסה תינכתל הסינכל הסנכהכ ,אובמ יסרוק העברא

(טקיפיטרס הטיסרבינואה לש הדועת הנקמ ומויס) :תינכתל הסינכ לולסמ
.היצרפואוקו להנמ ידומיל 'א סרוק
.היצרפואוקו להנמ ידומיל 'ב סרוק
.תילגנאב תודובע שיגיו תירבעב דמלי טנדוטסה

MA ו המולפידל ינש ראות ידומילל לולסמ

המולפיד לולסמ
תינכת יפל םיסרוק העברא
תיקסעה הביבסה
הרבחהו םייקסע םינוגרא
יביטרפואוק להנימו להנמ
לוהינ לש היגטרטסא
.הטיסרבינואה לש המולפיד הדועת הנקמ ולא םיסרוק העברא לש חלצומ םויס

(MA) ינש ראותל המלשה
לוהינו רקחמ תוטיש
(רמג תדובע) הזת תביתכ
.תילגנאב ןלוכ הנייהת תושגומה תודובעהו ולא םידומיל

:ידומילה זכרמה דיקפת ןכ םא המ זא
.תינכתל הסינכל םידקמ בלשכ רכויו םיילארשיה םירומ י"ע ךרעויו דמליי ןושארה בלשה לכ .1
.הביתכו הנבה תילגנאב הרזע ןתנית ,ילארשי החנמ י"ע החנוי ינשה בלשה .2
.ילגנאה םיכנוחה תווצ י"ע השעית תודובעה תכרעה
תרזעל (Tutors) םיכנוח דימעי ילארשיה זכרמה .דימלתה י"ע השעיי ישילשה בלשה .3
ףילחתכ םיאב םה ןיא .יווילו ותדובע לע בושמ טנדוטסל תתל היהי םדיקפת רשא ,םיטנדוטסה
.תיאמצע הדימלל וא/ו הרומל

:אבה בלשל רבעמהו בלש לכל הלבק יאנת

:'א בלש
.ןושארה בלשל לבקתהל לכוי דומיל תונש 12 םילשה רשא םדא לכ
.ןושארה בלשה תא דומלל ביוחי ,ועבקייש םינוירטירקב ודמעי אל תילגנאב ויתועידיש םדא

:אבה בלשל רבעמה
.ומסרופיו ועבקייש יפכ םיידומילה תובוחב הדימע .1
הפשכ תילגנא תימואלניב תילגנא המר) עבקיתש המרב תילגנאה ןחבמב הדימע .2
.(הינש

:'ב בלש
.םיידומילה תובוחב דמעו 'א בלש ידומיל תא םילשה רשא םדא .1
.ליעל תורכזנה ןוימה תוניחב תא רבוע ןקיפסמ תילגנאב ויתועידיש םדא .2
(,BA BSC) ןושאר ראות ול ןיאש ןכו ,2 ףיעס .3

:אבה בלשל רבעמה
סרוקה תודובע תשגהב הדימע) ומסרופיו ועבקייש יפכ תוידומילה תובוחב הדימע .1
.(תולטמהו

אלמ ינש ראות ךכ רחאו המולפיד ינש ראות 'ג בלש
.ויתובוח לכב דמעו 'ב בלש תא םילשה רשא םדא .1
.שרדנה ןוירטירקב תודמוע תילגנאב ויתועידיו תוחפל ןושאר ראות ותושרב רשא םדא .2

:המולפיד
.תוידומילה תולטמה לכב הדימעו שרדנכ םיסרוק העברא תמלשה
:יביטרפואוק להנימב MA
.רקחמ תוטישב ףסונ סרוק תמלשה .1
.תילגנאה הפשבו שרדיתש המרבו ףקיהב (הזת) רמג תדובע תביתכ .2

:םוכיסל
םה םא ןיב ,הדובעה ייח לולסמב םייוצמה םישנאל תניוצמ תונמדזה הז לולסמב םיאור ונא
תאז םישגהלו םהיתונוצר תא שממל ,ךכל םדקתהל םיפאוש םה םא ןיבו להנימה תומרב םויכ
.דבוכמ ימדקא לולסמב
.ימדקא ידומילה לולסמה םע הדובעה לולסמ ךשמה בלשל רשפאמ םידומיל לש הז גוס


:ל ונפי םיפסונ םיטרפב וא/ו םשריהל םינינועמה םישנא
,היצרפואוקל הללכמה לעפא רנימס תינכתה להנמ ,סקז דוד
.03-5348908 :סקפ .03-5301252 :לט .52960 לעפא תמר 1 ןימסיה
david_za@gbrener.org.il :א.ד

ףסונ עדימ תלבקל ינורטקלא ספוט
:םש
:תבותכ
:'לט
:ירלולס 'לט
:סקפ
:ינורטקלא ראוד