ENGLISH
באות משתיקה - נשים, קיבוץ ושינוי חברתי
  באות משתיקה - נשים, קיבוץ ושינוי חברתי
  סילביה פוגל-ביזאוי (עורכת)
נושא  מגדר
שנת הוצאה  2009
מחיר  ₪ 67
תקציר  אסופת מאמרים זו מתארת מאה שנות קיבוץ בקולותיהן של נשים מדורות שונים, החל מעידן הייסוד של הקיבוץ עד העידן הניאו-ליברלי העכשווי. העלאת קולותיהן המגוונים של הנשים והפניית הזרקור אל מהלך חייהן ואל הפרשנות שהן מעניקות למציאות הממשית ולאידיאולוגיה שבבסיס בניינה, מאפשרות להאיר באור חדש את התמודדותן עם שגרת חייהן ועם מצבי משבר ושינוי. תוך כך, מועלות סוגיות שהושתקו ונדחקו עמוק אל תוך זיכרונן האישי ו/או אל תוך הזיכרון הקיבוצי הקולקטיבי. האסופה כוללת סקירת מבוא ומציגה, בהמשך, מבחר של שנים עשר מאמרים, שנכתבו על ידי חוקרות ותיקות וחוקרות חדשות של התנועה הקיבוצית.
המאמרים מופיעים בשלושה שערים: השער הראשון, על אמהות, נשיות ומעגלי הדרה, מציג ומנתח במסגרת מוסד האמהות הקיבוצי, על גלגוליו השונים, את הדרתן ההיסטורית של הנשים ממוקדי הכוח הארגוניים והאידיאולוגיים של הקיבוץ. השער השני, לאן אנחנו הולכות מכאן? מבט מגדרי על השתנות הקיבוץ, מתייחס ברמת המאקרו לתהליך השינוי הניאו-ליברלי המתרחש בקיבוץ היום. בשער השלישי, אני חיה לי מיום ליום, מואר על בסיס מחקר איכותני, תהליך השינוי החברתי בקולן של הנשים עצמן.
העתקת קישור