ENGLISH
הישג היסטורי בתמורותיו - ההתיישבות הקיבוצית והמושבית 1910 עד 1990
  הישג היסטורי בתמורותיו - ההתיישבות הקיבוצית והמושבית 1910 עד 1990
  אביגיל פז ישעיהו ויוסף גורני (עורכים)
נושא  היסטוריה
שנת הוצאה  2006
תקציר  אסופת המאמרים שלפנינו עוסקת בהתיישבות השיתופית בארץ ישראל למן תקופת העלייה השנייה ועד ימינו. נכללו בה מאמרים המייצגים את הגותה של ההתיישבות השיתופית, אופני התארגנותה והתגבשותה כמערכת התיישבותית מוסדית, ייחודה הרעיוני-ערכי ומרכיבי זהותה כמערכת חברתית. באסופה קובצו מאמרי מחקר שהתפרסמו בזמנים שונים לאורך כל שנותיה של ההתיישבות השיתופית. חלקם אינם מצביעים עוד על מציאות קיימת, אולם שיקפו נאמנה את המציאות בזמן שנכתבו. סדר הופעתם של המאמרים עוקב אחר התהליך ההיסטורי העומד בתשתיתם של הנושאים הנידונים. הקובץ כולו מתמקד בבחינת היבטים היסטוריים, סוציולוגייה וכלכליים בהתיישבות השיתופית כמו שבאו לידי ביטוי במחקר המדעי.
הספר יצא לאור בשיתוף מכון בן גוריון, המכון לחקר הציונות - אונ' תל אביב, ויד יערי.
העתקת קישור