ENGLISH
שכונות קהילתיות ליד קיבוצים
  שכונות קהילתיות ליד קיבוצים
  מיכל ארבל ודניאל צ'מנסקי
נושא  מדעי החברה - מחקרים
שנת הוצאה  2001
מחיר  ₪ 40
תקציר  ספר-מחקר המנתח את תמונת המצב בתחום ההרחבות למגורים באגודות של יישובים חקלאיים ובהם קיבוצים.

בסיום שנת 1998 מסתמנות כמה מגמות: ההרחבה היא יוזמה של הקיבוץ; המטרות העיקריות להרחבת הקיבוץ הן דמוגרפיות וחברתיות; השאת תמורה כלכלית לקיבוץ היא מטרה משנית בלבד.

מן המחקר עולה מסקנה תכנונית עיקרית: קיים פער בין מדיניות התכנון הלאומי, הרואה בחיוב ואף מעודדת, הרחבת קיבוצים באמצעות הקמת שכונות קהילתיות, לבין יישומה של מדיניות זו.
העתקת קישור