ENGLISH
סדרת דיווחי מחקר – "עין בוחנת" (8 חוברות)
  סדרת דיווחי מחקר – "עין בוחנת" (8 חוברות)
  מחברים שונים
נושא  סדרות
שנת הוצאה  1999
מחיר  ₪ 20
תקציר  סדרה של שמונה דיווחי-ביניים על מחקרים העוסקים בהיבטים שונים של המציאות הקיבוצית. בסדרה זו יצאו לאור שמונה חוברות:

א.  השינוי הארגוני הפורמלי בקיבוץ (דניאל דה מלאך).
ב.  נשים בתהליכי השינוי של שנות התשעים בחברה הקיבוצית (דנה בלנק)
ג. האוכלוסייה הקיבוצית 1990-1995 (סטנלי מרון)
ד. בני קיבוץ – מדוע הם לומדים? (ארזה אברהמי)
ה. עמדות חברי התק"ם בשאלות מדיניות, פוליטיות ומפלגתיות (אברהם פווין, אלי אברהמי).
ו.  בין כאן לשם – מחויבות ובחירה אצל צעירים בקיבוץ (אבי קדוש), קיבוץ- אבל אחר (ארזה אברהמי)
ז. שינויים על כף המאזניים – ניתוח סקר (אברהם פווין)
ח. שינויים על כף המאזניים – ראיונות ותצפיות (יובל אשוש, טל רפפורט).
העתקת קישור