ENGLISH
ניצחון המבוכה - מדיניות ממשלת אשכול בשטחים לאחר מלחמת ששת הימים
  ניצחון המבוכה - מדיניות ממשלת אשכול בשטחים לאחר מלחמת ששת הימים
  ראובן פדהצור
נושא  היסטוריה
שנת הוצאה  1996
מחיר  ₪ 50
תקציר  הספר מתחקה אחר תהליכי קביעת המדיניות בממשלת אשכול בתקופה שלאחר מלחמת ששת הימים.

כיבושי המלחמה העמידו את מקבלי ההחלטות בפני הצורך לגבש מדיניות אסטרטגית ולהכריע בתוך זמן קצר בשלוש סוגיות מרכזיות: פתרון הבעיה הפלסטינית; גיבוש מפת גבולות חדשה; ועיצוב מדיניות ההתיישבות בשטחים.

הספר חושף לראשונה את המישור הלא-פורמאלי של תהליך קביעת המדיניות ומתבסס על מקורות ומסמכים ראשוניים שלא ראו אור עד פרסומו. הספר ראה אור בשיתוף ביתן הוצאה לאור.
העתקת קישור