ENGLISH
קהילה במבוך - העובד הסוציאלי בקיבוץ המשתנה
  קהילה במבוך - העובד הסוציאלי בקיבוץ המשתנה
  חיה יצחקי
נושא  מדעי החברה - מחקרים
שנת הוצאה  2003
מחיר  ₪ 40
תקציר  התנועה הקיבוצית עוברת שינויים מפליגים היוצרים דינמיקה חדשה במאזן הכוחות הפנימי בתוכה. אחת הבעיות המרכזיות העולות בהקשר זה היא האפשרות ששינויים אלה ירחיבו את האוכלוסייה המצויה בסיכון או יפגעו ביכולתה לתפקד היטב כבעבר.

שינויים אלה גוררים אחריהם גם שינוי באופי תפקידו של העובד הסוציאלי ומאפשרים לבחון את תפקידו בעת השינוי. הספר בוחן את הגדרת התפקיד של העובד הסוציאלי ואת מידת האפקטיביות של תפקידו בקיבוץ, המשמש דוגמה לחברה משתנה.
העתקת קישור