ENGLISH
מפרח-בר מוגן לצמח בר-תחרות - השפעות התהליכים בסביבה על הקיבוץ
  מפרח-בר מוגן לצמח בר-תחרות - השפעות התהליכים בסביבה על הקיבוץ
  אבי לפידות, לביאה אפלבום, מירה יהודאי
נושא  מדעי החברה - מחקרים
שנת הוצאה  2000
מחיר  ₪ 35
תקציר  הספר מנתח את תהליכי השינוי המתחוללים בקיבוצים ואת השפעתם האפשרית עליהם ועל עקרונות היסוד המעצבים את זהותם הייחודית.

הנחת היסוד של הספר רואה בסביבה החיצונית – הכלכלית, החברתית, הפוליטית, המוסדית והחוקית – גורם מכריע בתהליך ההסתגלות של הקיבוץ למציאות שלאחר המשבר. המטרה היא להצביע על תנאי הסף הנדרשים לקיומם של דגמי קיבוץ "חדש" אשר עדיין מאפשרים לקיבוץ משתנה להישאר במסגרת הערכית והמשפטית הנקראת "קיבוץ".
העתקת קישור