ENGLISH
הקיבוץ בחברת השוק
  הקיבוץ בחברת השוק
  סטנלי מרון
נושא  כלכלה
שנת הוצאה  1997
מחיר  ₪ 26
תקציר  המחבר מנתח את ההתפתחות העכשווית בקיבוץ משתי נקודות מבט. האחת, מראיית התהליך הפנימי של התרחבות הקיבוץ לחברה בעלת יחידות משפחתיות רחבות בנות שלושה וארבעה דורות; והשנייה מבחינת ההשפעה של כלכלת השוק ותרבות הצריכה על הקיבוץ. תוך כדי כך בוחן המחבר את המאבק הפנימי בקיבוץ, המשופע בהצעות שינוי, לאור מבנהו הבסיסי וההשפעות שהיו לשינויים שהתחוללו בו מאז ראשית קיומו.
העתקת קישור