ENGLISH
אתגר החינוך הציוני
האירוע:  אתגר החינוך הציוני
  הכנס השנתי ע"ש יצחק טבנקין
בתאריך:  17/3/2010
במקום:  יד טבנקין
בשעה:  15:30
עד שעה:  18:30
הכניסה:  חופשית
התוכנית  15:30 - התכנסות
16:00 הלל לויתן - על יצחק טבנקין
16:20 פאנל: אתגרי החינוך הציוני בימינו
מנחה: אהרן ידלין, יו"ר יד טבנקין
הרב מיכאל מלכיאור, שר התפוצות וחבר כנסת לשעבר
מוקי צור, היסטוריון התנועה הקיבוצית
יונה פריטל, מנהלת יד טבנקין
ערן ירקוני, המחנות העולים, מכון שיטים
17:50 חלוקת מלגות לשנת 2009
 
הזמנה (PDF) 
העתקת קישור