ENGLISH
הקיבוץ בין משפחת היחיד למשפחת הרבים
האירוע:  הקיבוץ בין משפחת היחיד למשפחת הרבים
  כנסים
בתאריך:  7/9/2009
במקום:  אולם כס המשפט ע"ש מלכה ברנדר, הפקולטה למשפטים, אונ' תל אביב
בשעה:  10:00
עד שעה:  17:30
הכניסה:  חופשית
התוכנית  10:00–12:30 מושב ראשון
יושבת ראש: אניטה שפירא, אוניברסיטת תל-אביב
ברכה: שלמה בידרמן, דקאן הפקולטה למדעי הרוח, אוניברסיטת תל-אביב
דברים: נתן שחם, סופר, חבר בית אלפא

עמיה ליבליך, האוניברסיטה העברית בירושלים
הורות, ילדות ומשפחה בקיבוץ
שולה קשת, מכללת סמינר הקיבוצים
"מה עובר עליך ילד?": ספרות הקיבוץ של בני הדור השני והשלישי
אסף ענברי, מכללת כנרת ומכללת עלמא
"הביתה": הקיבוץ כמשפחה מורחבת

13:00–14:45 מושב שני
יושב ראש: שלמה בר-גיל, יד טבנקין
יעל דר, אוניברסיטת תל-אביב
ביקורת מבית (הילדים): ספרות הילדים כחלוצת השיח הביקורתי על הקיבוץ
יעל גילעת, המכללה האקדמית אורנים
"אמנית בגטקס": ילדוּת ואינטימיות ביצירתה של עידית לבבי-גבאי
שלמה בר-לב, מכון בר-לב, קיבוץ גן שמואל
מקולקטיביזם לפמיליזם: עלייתה לשלטון של המשפחה בקיבוץ

15:30–17:30 מושב שלישי
יושב ראש: דודו אמיתי, יד יערי
גליה בר-אור, משכן לאמנות, עין חרוד
משפחה מורחבת: ארגון האמנים
אברהם עוז, אוניברסיטת חיפה
ילדוּת עלומה: הקיבוץ בראי התיאטרון
נסים דיין, במאי וחוקר קולנוע
הקיבוץ והקולנוע: מאתוס לפאתוס
 
נספח:  הכנס בשיתוף אונ' תל אביב - המכון לחקר הציונות ויד יערי
הזמנה (PDF) 
העתקת קישור