ENGLISH
שיח חוקרים עם ד"ר ניר מיכאלי
האירוע:  שיח חוקרים עם ד"ר ניר מיכאלי
  שיח חוקרים
בתאריך:  23/2/2009
במקום:  חדר טבנקין, יד טבנקין
בשעה:  10:00
עד שעה:  12:00
הכניסה:  חופשית
מרצים/פותחים:  ד"ר ניר מיכאלי על מחקרו: צעירים ושינוי חברתי - הקבוצות השיתופיות כמקרה מבחן
 
הזמנה (PDF) 
העתקת קישור