ENGLISH
הקבוצות השיתופיות - מערכת היחסים עם הסביבה
האירוע:  הקבוצות השיתופיות - מערכת היחסים עם הסביבה
  ערבי עיון
בתאריך:  2/12/2008
במקום:  ארכיון יד טבנקין
בשעה:  13:30
עד שעה:  16:30
הכניסה:  חופשית
התוכנית  ערב עיון לזכרו של שלמה (סול) עציוני
ולרגל השקת הספר "הקבוצות השיתופיות בישראל"
בעריכת יובל דרור

13:30 – 14:00
התכנסות וכיבוד
14:00 – 14:15
יו"ר: יצחק גרשון, מנהל יד טבנקין
דברים:
אנטון מרקס, שולחן הקומונות
יואל עציוני ויובל עציוני, נציגי המשפחה
14:15 – 14:45
פרופ' יובל דרור: סיפור הקבוצות השיתופיות
14:45 – 15:15
ד"ר ניר מיכאלי: הקבוצות השיתופיות החדשות – בדרך לחידושה של תנועת העבודה
15:15 – 15:30
הפסקה
15:30 – 16:00
פרופ' יעקב עובד: הקומונות העירוניות בעולם
16:00 – 16:30
נעמיקה ציון, מגוון: הקיבוץ העירוני ומעורבותו בסביבתו
 
הזמנה (PDF) 
העתקת קישור