ENGLISH
שיח חוקרים עם ד"ר יונתן דקל-חן
האירוע:  שיח חוקרים עם ד"ר יונתן דקל-חן
  שיח חוקרים
בתאריך:  23/6/2008
במקום:  חדר טבנקין, יד טבנקין
בשעה:  10:00
עד שעה:  12:30
הכניסה:  חופשית
מרצים/פותחים:  ד"ר יונתן דקל-חן על מחקרו:
קואופרציה בהתיישבות היהודית החקלאית ברוסיה ובעולם 1880 - 1941
 
הזמנה (PDF) 
העתקת קישור