ENGLISH
שיח חוקרים עם ד"ר רוני עזתי וד"ר יעקב (יזו)שמיר
האירוע:  שיח חוקרים עם ד"ר רוני עזתי וד"ר יעקב (יזו)שמיר
  שיח חוקרים
בתאריך:  25/2/2008
במקום:  חדר טבנקין, יד טבנקין
בשעה:  10:00
עד שעה:  12:30
הכניסה:  חופשית
מרצים/פותחים:  v ד"ר רוני עזתי על מחקרו:
"התנועות הקיבוציות והצבא 1948 – 1957"

v ד"ר יעקב (יזו) שמיר על מחקרו:
"הקיבוץ המאוחד ומדינת ישראל 1948 – 1955 בין "ריאליזם אוטופי" ל"ריאליזם ממלכתי""

יו"ר: פרופ' יוסף גורני
 
הזמנה (PDF) 
העתקת קישור