ENGLISH
צמצום פערים וערבות הדדית בקיבוץ
האירוע:  צמצום פערים וערבות הדדית בקיבוץ
  חוג רעיוני
בתאריך:  16/10/2007
במקום:  חדר טבנקין, יד טבנקין
בשעה:  13:00
הכניסה:  חופשית
מרצים/פותחים:  עמרי כנען, מרכז אגף הרכזים בתנועה הקיבוצית
עו"ד מיכה דרורי, מנהל המח' המשפטית בתנועה הקיבוצית
 
הזמנה (PDF) 
העתקת קישור