ENGLISH
שיח חוקרים וסדנת מגדר עם תמה חלפין וגלי פלטי
האירוע:  שיח חוקרים וסדנת מגדר עם תמה חלפין וגלי פלטי
  שיח חוקרים
בתאריך:  24/6/2007
במקום:  חדר טבנקין, יד טבנקין
בשעה:  09:30
הכניסה:  חופשית
מרצים/פותחים:  תמה חלפין על מחקרה: "היה רע לתפארת - סיפורי חיים של בוגרות הלינה המשותפת"
גלי פלטי על מחקרה: "ניגודים וסתירות במערכת דו מוקדית - החינוך הקיבוצי בעיני בוגריו"
 
הזמנה (PDF) 
העתקת קישור