ENGLISH
שיח חוקרים עם ד"ר רן חכים
האירוע:  שיח חוקרים עם ד"ר רן חכים
  שיח חוקרים
בתאריך:  2/5/2007
במקום:  חדר טבנקין, יד טבנקין
בשעה:  10:00
הכניסה:  חופשית
מרצים/פותחים:  ד"ר רן חכים על מחקרו: "הקיבוצים בישראל - מימון הקמתם, משברים בדרך, עתידם?!"
 
הזמנה (PDF) 
העתקת קישור