ENGLISH
סיפורים מהחצר האחורית - ה"שטעטל", השכונה, הקיבוץ
האירוע:  סיפורים מהחצר האחורית - ה"שטעטל", השכונה, הקיבוץ
  ימי עיון
בתאריך:  26/1/2007
במקום:  כיתת תק"ם, סמינר אפעל-יד טבנקין
בשעה:  09:00
עד שעה:  12:45
הכניסה:  חופשית
התוכנית  9:00 – 9:30 הרשמה וכיבוד
9:30 – 9:45 ברכות: איתן ברושי, מנכ"ל משרד המדע,
התרבות והספורט
יצחק גרשון, אריה (בודה) בודנהיימר – סיפורים מן החצר האחורית
9:45 – 10:15 אסף ענברי – ביאליק ומורשת היצירה
הקיבוצית
10:15 – 10:45 סיפורים – קוראת: טובה בירנבאום
סרט - "בנימין האופה" (8 דקות,
מוטק'ה קשת, גבעת ברנר)
10:45 – 11:00 הפסקה
11:00 – 11:30 ד"ר שולה קשת – סיפור "ביתניה"
ככתבי הקודש של הקהילה
11:30 – 12:00 שי זרחי – הסיפור המחזיק הלא
הקהילתי
12:00 – 12:45 מוקי צור – סיפור הקבוצה, סיפור
המקום: בין כזב לוידוי
 
נספח:  שחרית העיון מתקיימת בשיתוף עם בינ"ה
הזמנה (PDF) 
העתקת קישור