ENGLISH
הכנס השנתי ע"ש יצחק טבנקין
האירוע:  הכנס השנתי ע"ש יצחק טבנקין
  הכנס השנתי ע"ש יצחק טבנקין
בתאריך:  15/1/2007
במקום:  ארכיון יד טבנקין
בשעה:  16:00
עד שעה:  18:30
הכניסה:  חופשית
התוכנית  יו"ר: חניק מרשק, קיבוץ גבעת השלושה
שלישיית "עדי", קיבוץ יגור - קטע מוסיקלי
ד"ר ברוך כנרי - טבנקין כבונה מסורת יהודית חדשה
פרופ' יובל דרור - טבנקין כמחנך
שלישיית "עדי", קיבוץ יגור - קטע מוסיקלי
חלוקת מלגות לשנת 2006
 
הזמנה (PDF) 
העתקת קישור