ENGLISH
שיח חוקרים עם ד"ר אסתר כרמל-חכים
האירוע:  שיח חוקרים עם ד"ר אסתר כרמל-חכים
  שיח חוקרים
בתאריך:  25/12/2006
במקום:  חדר טבנקין, יד טבנקין
בשעה:  10:00
הכניסה:  חופשית
מרצים/פותחים:  ד"ר אסתר כרמל-חכים על מחקרה: חנה מייזל - מאפליית נשים לפמיניזם חלוצי
 
הזמנה (PDF) 
העתקת קישור