ENGLISH
יחסי עבודה במשק הישראלי
האירוע:  יחסי עבודה במשק הישראלי
  חוג רעיוני
בתאריך:  6/9/2006
במקום:  יד טבנקין
בשעה:  13:00
הכניסה:  חופשית
מרצים/פותחים:  הפותח: עופר עיני, מזכ"ל ההסתדרות החדשה
מנחה: פסח האוספטר, מזכ"ל הנוער העובד והלומד
 
הזמנה (PDF) 
העתקת קישור