ENGLISH
כנס פולטבה: 100 שנה לועידת פולטבה (אוקראינה, 1906) לידת הסוציאליזם הציוני
האירוע:  כנס פולטבה: 100 שנה לועידת פולטבה (אוקראינה, 1906) לידת הסוציאליזם הציוני
  ימי עיון
בתאריך:  29/5/2006
במקום:  אודיטוריום "בני ציון", בית התפוצות, קמפוס אונ' תל אביב, שער 2, רח' קלאוזנר, רמת אביב
בשעה:  09:00
עד שעה:  14:30
הכניסה:  חופשית
התוכנית  9:00 - 9:30 התכנסות וכיבוד
9:30 - 9:45 ברכות
גב' חסיה ישראלי, מנהלת בית התפוצות
מר יצחק גרשון, מנהל יד טבנקין
מר צבי יקותיאל, מנהל מרכז זלמן שזר
9:45 - 11:45 מושב ראשון: מורשת פולטבה
יו"ר: פרופ' דינה פורת, ביה"ס למדעי היהדות, אונ' תל אביב
פרופ' מתתיהו מינץ, אונ' תל אביב: כלום היה רק בורוכוב קלאסי
ד"ר מרקוס זילבר, אונ' חיפה: הפולטבאי והגליצאי: אהבה שאינה תלויה בדבר
ד"ר רחל רוז'נסקי, אונ' חיפה: אידאולוגיה ומציאות פוליטית - עברית ויידיש בקרב פועלי ציון בארה"ב
11:45 - 12:30 הפסקת צהריים
12:30 - 14:30 מושב שני: השפעתה של ועידת פולטבה על תנועת העבודה הישראלית
יו"ר: ד"ר שלמה שאלתיאל, יד יערי
פרופ' יוסף גורני, אונ' תל אביב: אידאולוגיה וטריטוריה - פועלי ציון בעלייה השנייה
פרופ' זאב צחור, נשיא המכללה האקדמית ספיר: מקורות היניקה האידאולוגייה של תנועת העבודה הישראלית בראשיתה
פרופ' דניאל גוטווין, אונ' חיפה: תנועת העבודה הישראלית - הנסיגה מפולטבה
 
נספח:  ניתן לקבל הזמנה המהווה גם אישור כניסה עם רכב לקמפוס אונ' תל אביב
הזמנה (PDF) 
העתקת קישור