ENGLISH
פונדקאי הרוחות - כנס מחווה לפרופ' אברהם שפירא (פצ'י)
האירוע:  פונדקאי הרוחות - כנס מחווה לפרופ' אברהם שפירא (פצ'י)
  כנסים
בתאריך:  4/4/2006
במקום:  אולם בית חומה, סמינר אפעל-יד טבנקין
בשעה:  09:30
עד שעה:  20:30
הכניסה:  חופשית
התוכנית  9:30 התכנסות
10:00 - 11:00 מושב ראשון: חריש רוחני בתלמי "שדמות"
יו"ר: ערן ברוך, מנהל בינה
ד"ר אלון גן: המורדים בהווייה היצחקית - עולמה הרוחני של חבורת שדמות
ד"ר מוטי זעירא: שדמות - קן תפילותי הנידחות או קן שילוח
11:00 הפסקה
11:30 - 13:00 מושב שני: מקורות השראה
יו"ר: יצחק גרשון, מנהל יד טבנקין
פרופ' מנחם פיש: עולמם של חז"ל בעולמו של פצ'י
הרבה ד"ר עינת רימון: השתקפויות של פילוסופיה גורדונית בדרכו המחקרית של פרופ' אברהם שפירא
ד"ר שלום רצבי: ההיסטוריוגרפיה החרדית בין שתי מלחמות העולם
13:00 - 14:00 הפסקת צהריים
14:00 - 16:00 מושב שלישי: שיח לוחמים ושיח עכשיו - פאנל על "שיח לוחמים"
מנחה: ד"ר אלון גן
משתתפים: יריב בן-אהרון, שי חולדאי, הרב יוחנן פריד
שי זרחי: מאגדה להלכה - מ"שדמות" ו"שיח לוחמים" לעיצוב אורח החיים היהודי
16:00 הפסקה
16:30 - 18:00 מושב רביעי: מהר הצופים לשדות יזרעאל
מנחה משתתף: מוקי צור
פרופ' חביבה פדיה: פצי והנקודה הפנימית של היהדות בזמננו
אסף ענברי: בובר ואמנות הסיפור היהודי
ערן סבאג: מחלוקת על סמי פלאים פולמוס בובר, ברגמן ושכטר אודות החוויה הפסיכודלית
18:30 - 20:30 סיום חגיגי
דב אלבוים: "ותחיין את הילדים": על נבואה ומיילדים רוחניים
שבא סלהוב: מכתב לאברהם
המשורר אלישע פורת והמשוררת עמירה קרן מגישים שיר
מוקי צור: מסיפורי מוקי לאברהם
הזמרת ענת אפרתי: שירה
משפ' גבריאלוב, יזרעאל: ליווי מוסיקלי
ברכות
פצי: מילה אחרונה
 
הזמנה (PDF) 
העתקת קישור