ENGLISH
האם יש "ניהול קיבוצי"? יום עיון בשיתוף עם המכון לייעוץ ארגוני
האירוע:  האם יש "ניהול קיבוצי"? יום עיון בשיתוף עם המכון לייעוץ ארגוני
  ימי עיון
בתאריך:  14/2/2006
במקום:  בית חומה, סמינר אפעל-יד טבנקין
בשעה:  09:00
עד שעה:  14:30
דמי השתתפות:  ₪ 150
הכניסה:  המחיר כולל ארוחות
התוכנית  יום העיון מוקדש להופעת ספרו של ד"ר מנחם טופל "המנהלים החדשים" בהוצאת יד טבנקין ומכון בן גוריון

9:00 הרשמה וכיבוד

9:45 דברי ברכה - מר יצחק גרשון, מנהל יד טבנקין
מושב ראשון
יו"ר: מר אלי אברהמי, יד טבנקין;ד"ר מנחם טופל, יד טבנקין; מר גברי בר-גיל, מזכיר התנועה הקיבוצית; מר ניר מאיר, מנכ"ל קמ"ה; מר אריק רייכמן, מנכ"ל תנובה
פאנל
מנחה: מר יאיר ארד, המכון ליעוץ ארגוני; גב' מיכל קראוס, יו"ר בקיבוצים; מר נמרוד זיו, יו"ר בקיבוצים; מר אבנר ברזילי, מנכ"ל ניר שיתופי

12:00 ארוחת צהריים

12:45 - 14:30 מושב שני
יו"ר: מר יצחק גרשון, מנהל יד טבנקין; מר גייזי קפלן, סמנכ"ל אסם; מר עוזי צור, מנהל כלכלי – קיבוץ שמיר; ד"ר עמיר לוי, המכון ליעוץ ארגוני
דברי נעילה: ד"ר שלמה בר-גיל, יד טבנקין
 
נספח:  טל' לבירורים: 03-5301366
הזמנה (PDF) 
העתקת קישור