ENGLISH
יחסי עבודה בקיבוץ
האירוע:  יחסי עבודה בקיבוץ
  חוג רעיוני
בתאריך:  8/2/2006
במקום:  יד טבנקין
בשעה:  13:00
הכניסה:  חופשית
מרצים/פותחים:  עו"ד גיורא מיכאלי, מומחה ליחסי עבודה בקיבוץ
דב אביטל (מצר), חבר צוות ההיגוי התנועתי להכנת מסמך זכויות וחובות החבר/ה העובד/ת בקיבוץ
 
הזמנה (PDF) 
העתקת קישור