ENGLISH
שיח חוקרים עם ד"ר אפרת קנטור
האירוע:  שיח חוקרים עם ד"ר אפרת קנטור
  שיח חוקרים
בתאריך:  11/1/2006
במקום:  יד טבנקין
בשעה:  10:00
הכניסה:  חופשית
מרצים/פותחים:  ד"ר אפרת קנטור על מחקרה: ראשונים? תמיד? אנחנו? הזיכרון הקולקטיבי של הקיבוץ המאוחד 1948 - 1978
 
הזמנה (PDF) 
העתקת קישור