ENGLISH
התנועה הקיבוצית וכלכלתה עם סיום שלב ההסדר - רב שיח מס' 28
האירוע:  התנועה הקיבוצית וכלכלתה עם סיום שלב ההסדר - רב שיח מס' 28
  חוג רעיוני
בתאריך:  28/9/2005
במקום:  יד טבנקין
בשעה:  13:00
הכניסה:  חופשית
מרצים/פותחים:  אורי גלעד, ראש אגף הכלכלה של התנועה הקיבוצית
דניאל יפה, מנהל קרן התק"ם ורכז מידע באגף הכלכלה (לשעבר)
 
הזמנה (PDF) 
העתקת קישור