ENGLISH
יזמות פרטית בקיבוץ המתחדש כיצד? פרטית? קואופרטיבית? רב שיח מס' 27
האירוע:  יזמות פרטית בקיבוץ המתחדש כיצד? פרטית? קואופרטיבית? רב שיח מס' 27
  חוג רעיוני
בתאריך:  7/9/2005
במקום:  יד טבנקין
בשעה:  13:00
הכניסה:  חופשית
מרצים/פותחים:  בתיה רוקמן,מנהלת המדור לעסקים קטנים באיגוד התעשייה הקיבוצית
עמיקם אוסם,מרכז המטה לצמיחה דמוגרפית
ד"ר שרה אדום, המכון לייעוץ ארגוני
 
הזמנה (PDF) 
העתקת קישור