ENGLISH
"פרידה משרוליק" - האם עדיין קיבוץ?! - רב שיח מס' 21
האירוע:  "פרידה משרוליק" - האם עדיין קיבוץ?! - רב שיח מס' 21
  חוג רעיוני
בתאריך:  28/7/2004
במקום:  יד טבנקין, סמינר אפעל
בשעה:  13:00
עד שעה:  16:00
מרצים/פותחים:  פגישה עם פרופ' עוז אלמוג עם פרסום מחקרו:
"פרידה משרוליק"
 
הזמנה (PDF) 
העתקת קישור