ENGLISH
פינוי סיני 1984 - הדומה והשונה והפקת לקחים
האירוע:  פינוי סיני 1984 - הדומה והשונה והפקת לקחים
  חוג מדיני
בתאריך:  19/6/2005
במקום:  יד טבנקין
בשעה:  16:00
הכניסה:  חופשית
מרצים/פותחים:  אל"מ (מיל) שמואל אלבק, מנהל היחידה לפיצוי מפוני סיני - הסקטור העירוני
 
הזמנה (PDF) 
העתקת קישור