ENGLISH
אל האדמה! - מאתיים שנות התיישבות חקלאית בעולם היהודי
האירוע:  אל האדמה! - מאתיים שנות התיישבות חקלאית בעולם היהודי
  כנסים
בתאריך:  19/6/2005
במקום:  19.6.05 - ערב הפתיחה יתקיים בבניין רבין, קמפוס הר הצופים, האונ' העברית
20-21.6.05 - יתקיימו בבית התפוצות, קמפוס אונ' תל אביב
הכניסה:  חופשית
מרצים/פותחים:  אנשי אקדמיה מהארץ ומחו"ל ואנשי ציבור רבים
הכנס מתקיים בשיתוף עם יד טבנקין, בית התפוצות, המכון ליהדות זמננו - האונ' העברית, מרכז ליאוניד נבזלין לחקר יהדות רוסיה ומזרח אירופה - האונ' העברית, הקתדרה ללימודי תולדות קק"ל - אונ' בר אילן
התוכנית  19.6.05 - בנין רבין, האונ' העברית ערב הפתיחה:
18:30 קבלת פנים ודברי פתיחה:
19:30 שיח סופרים וחוקרים על החוויה החקלאית בספרות היהודית: בין המשתתפים: יו"ר ישראל ברטל, חיים באר, אברהם נוברשטרן, יעל זרובבל ומאיר שלו

20.6.05, בית התפוצות
9:30 - 11:30 מושב 1 : החקלאות כנתיב למודרניזציה
11:30 - 12:00 הפסקה
12:00 - 14:00 מושב 2: ההתיישבות החקלאית כפתרון ל"בעיה היהודית"
14:00 - 15:30 הפסקת צהריים
15:30 - 17:00 מושב 3: מה יהיה הסוף? אתדרי העולם שמסביב, עזיבה, עיור
18:30 פתיחת תערוכה חדשה בבית התפוצות: לחופי הים השחור: חקלאים יהודים בברית המועצות 1922 - 1941
תוכנית הערב: קול האדמה: התיישבות חקלאית באמנות

21.6.05, בית התפוצות
9:30 - 11:00 מושב 4: מודלים של התיישבות חקלאית בעולם היהודי
11:00 - 11:30 הפסקה
11:30 - 13:30 מושב 5: ההתיישבות כמיזוג חברתי או כבדלנות?
13:30 - 15:00 הפסקת צהריים
15:00 - 16:30 מושב 6: ההתיישבות כמפגש בין מדיניות ומציאות
16:30 - 17:00 הפסקה
17:00 - 18:30 שולחן עגול: לקראת חשיבה חדשה על ההתיישבות החקלאית בתולדות עם ישראל
 
הזמנה (PDF) 
העתקת קישור