ENGLISH
כנס "הקואופרציה כמכשיר לבניית חברה טובה יותר בישראל" - לזכרו של ד"ר יהודה פז ז"ל
האירוע:  כנס "הקואופרציה כמכשיר לבניית חברה טובה יותר בישראל" - לזכרו של ד"ר יהודה פז ז"ל
  ימי עיון
בתאריך:  12/6/2014
במקום:  בית ברנד, סמינר אפעל-יד טבנקין
בשעה:  08:30
עד שעה:  15:30
הכניסה:  חופשית
תוכן 
8:30 - 9:00   הרשמה

9:00 - 9:15   פתיחה וברכות: איתן ברושי ונחמיה רפל

9:15 - 10:15 מושב ראשון - יהודה פז ז"ל, האיש וחזונו

מנחה: מולי דור, יו"ר הועד המנהל אג'יק מכון הנגב

דבר המשפחה

ויויאן סילבר - ממייסדות מכון הנגב

אריאל דלומי - מנכ"ל משותף אג'יק מכון הנגב

פאולין גרין - נשיאת התנועה הקואופרטיבית הבינלאומית ICA

 

10:15 - 11:15 מושב שני - מבט לעתיד מתוך לימוד העבר

מנחה: יונה פריטל - מנהלת יד טבנקין

פרופ' משה צוקרמן - אונ' תל אביב - תמונת הרקע

פרופ' יצחק גרינברג - המרכז האקדמי בית ברל - בין הצלחה לכישלון - הקואופרציה בתנועת העבודה הישראלית

פרופ' בני גדרון, המכללה למינהל - מיזמים עסקיים חברתיים

אשר שכטר - "דה מרקר"

 

11:15 - 11:30 הפסקה

 

11:30 - 12:45 מושב שלישי - חזון חברתי כלכלי

מנחה: ניר מאיר - מנהל התאחדות הארגונים הכלכליים הקיבוציים

ח"כ יצחק (בוז'י) הרצוג, יו"ר מפלגת העבודה

עו"ד מירון הכהן, רשם האגודות השיתופיות

רוברטו קופרמן - מנכ"ל משקי גרנות

עופר פיינשטיין - מנכ"ל הקואופ ישראל

פאולין גרין, נשיאת התנועה הקואופרטיבית הבינלאומית - ICA

 

12:45 - 13:30 הפסקת צהריים

 

13:30 - 15:00 מושב רביעי - חזון הצעירים

מנחה: נעמיקה ציון, מרכז חזן לצדק חברתי, מכון ון ליר

ח"כ סתיו שפיר - מהמחאה והלאה - חזון העתיד של הצעירים

פאנל קואופרציה צעירה:

גל שטיינר - קואופרטיב "שלנו"

עמר ברט - קואופרטיב ,העגלה", דרור ישראל

תום דרומי חכים - הבנק הקואופרטיבי "אופק"

עמית פרידמן - המרכ לפיתוח קואופרטיבי בצפון

ח'יר אלבז, מנכ"ל משותף אג'יק  - מכון הנגב - מיזמים קואופרטיביים בחברה הבדואית בנגב

 

15:00 - 15:30 דיון וסיכום

 
הזמנה (תמונה) 
הזמנה (PDF)  לחץ
העתקת קישור