ENGLISH
אתגרי התכנון במרחב הקיבוצי - יום עיון
האירוע:  אתגרי התכנון במרחב הקיבוצי - יום עיון
  חוג רעיוני
בתאריך:  14/5/2014
במקום:  יד טבנקין
בשעה:  09:30
עד שעה:  14:20
דמי השתתפות:  ₪ 70
הכניסה:  לנרשמים מראש - 60 ש"ח
תוכן 

9:30-9:40 ברכות

איתן ברושי, מזכיר התנועה הקיבוצית

 

9:40-9:50 תכנון בקהילה הקיבוצית – מתווה משותף לתנועה הקיבוצית וליד טבנקין

יונה פריטל, מנהלת יד טבנקין

 

9:50-10:10 תמ"א 35 והמרחב הכפרי חקלאי – מאין ולאן?

רענן אמויאל, המשרד לחקלאות ולפיתוח הכפר

 

10:10-10:40 כיווני חשיבה חדשים לתכנון הקיבוץ

אדר' יובל יסקי, בצלאל

 

10:40-11:00 תכנון הקיבוץ בראייה אסטרטגית

אורי וובר, מ.א מטה אשר

 

11:00-11:20 תכנון הקיבוץ בראייה אזורית – המועצות האזוריות

גידי לרמן, לרמן אדריכלים ומתכנני ערים

 

11:20-12:00 פאנל מתכננים – השלכות מדיניות תמ"א 35 על תכנון הקיבוץ, לחיוב ולשלילה

מנחה – אדר' מאיה שפיר, התנועה הקיבוצית

משתתפים: אדר' גדי רובינשטיין, א.ב תכנון;

אדר' רוני גיל פלמוני; אדר' עפרי דגני, מהנדסת

הוועדה המקומית יזרעאלים; אדר' הדס בשן.

 

12:00-12:20 השלכות תמ"א 35 על פיתוח המגורים בקיבוץ

מתכננת ערים טובי כהן

 

12:20-12:45 הפסקה

 

12:45-13:05  חידוש התכנון הקיבוצי ומקומו מול אתגרי התכנון הישובי כיום

אדר' פרדי כהנא

 

13:05-13:20 ממצאי סקר ועדות התכנון הקיבוציות (2013)

אדר' צאלה קרניאל, יד טבנקין

 

13:20-14:00 פאנל רכזי ועדות תכנון - וועדת התכנון ואתגרי התכנון

מנחה – אדר' הדס בשן

זיו לנדאו, נען; רבקה וגמיסטר, דגניה ב'; משה

אריאלי, אשדות יעקב איחוד; יהודה ברוק,

הסוללים; יוסי ליבנה, געתון

 

14:00-14:20 סיכום - התכנון הקיבוצי בראייה תנועתית

רפי עשת, התנועה הקיבוצית

 

 

 
הזמנה (תמונה) 
הזמנה (PDF)  לחץ
העתקת קישור