ENGLISH
השכלה בונה חברה
האירוע:  השכלה בונה חברה
  ימי עיון
בתאריך:  8/5/2014
במקום:  אולם הספרייה - המכללה האקדמית בית ברל
בשעה:  09:30
עד שעה:  15:30
הכניסה:  חופשית!!
תוכן 
9:30 - 9:45 ברכות

חיים אורון (ג'ומס) - יו"ר חבר הנאמנים - המכללה האקדמית בית ברל

יניב שגיא - מנכ"ל גבעת חביבה

9:45 - 10:15 הרצאה פתיחה: בין ברל לטבנקין - איך מחנכים חלוצים / מוקי צור

10:15 - 11:30 מושב ראשון: התנועות הקיבוציות ויחסם להשכלה

יו"ר: אלי צור - יד יערי

יעקב עובד - יד טבנקין - הסמינר הדו-שנתי באפעל - יחס "הקיבוץ המאוחד" להשכלה בהשוואה לקומונות שיתופיות בעולם.

אהרן ידלין - יד טבנקין - מכללת ביתברל ויחסה של תנועת "איחוד הקבוצות והקיבוצים" להשכלה

טל  אלמליח - יד יערי - גבעת חביבה - חינוך רעיוני או השכלה קיבוצית בתנועת "הקיבוץ הארצי"

11:30 - 12:00 הפסקה וכיבוד קל

(אולם הקפיטריה)

12:00 - 13:30 מושב שני: גישות עכשוויות להשכלה בונה חברה

יו"ר: אהרן זיידנברג - המכללה האקדמית בית ברל

חגי הררי-  תנועת "דרור ישראל"- תפיסת הלמידה בתנועת "דרור ישראל"

אלון פאוקר - המכללה האקדמית בית ברל - "בית המדרש" ומקומו במכללה האקדמית בית ברל

ברכה אלפרט - המכללה האקדמית בית ברל - מבט פדגוגי והומניסטי על בית המדרש

13:30 -14:00 הפסקת צהריים

(אפשרות לארוחת צהריים בתשלום בקפיטריית בית ברל)

14:00 - 15:30 שיח בין דורי: משמעות אישית וערכית ללמידה התנועתית

יו"ר: יונה פריטל - יד טבנקין

הלל לוויתן, אסתר בר לב - בוגרי הדו שנתי באפעל

אבישי גרוסמן - בוגר הסמינרים גבעת חביבה

יהל אביגור - תנועת הבוגרים של "השומר הצעיר"

טל מירב - תנועת הבוגרים של "המחנות העולים"

יום העיון בשיתוף ידיערי והמכללה האקדמית ביתברל

 
הזמנה (תמונה) 
הזמנה (PDF)  לחץ
העתקת קישור